فیلم تشیع پیکر مطهر فیلسوف قرن استادعلامه سید جلال الدین آشتیانی فروردین 84

فیلم تشیع پیکر مطهر فیلسوف قرن استاد علامه سیدجلال الدین آشتیانی

این دانشمندجلیل القدر پس از۶۰ سال تدریس وتحقیق وکتابت  طی یک دوره بیماری در سوم فروردین ۱۳۸۴ روحش به ملکوت اعلی پیوست وبدن مطهر آن اندیشمند در جوار حضرت امام رضا(ع) قرار گرفت.

 مصاحبه ها

آیت الله سید محمد رضا حسینی آملی

ودکتر مصطفی بروجردی

ومرحوم دکتر یحیی بونو

ودکتر باقری

مدت فیلم 9:27 دقیقه

فیلم نکو داشت استادعلامه سید جلال الدین آشتیانی در سال 78 دانشکده الهیات مشهد

فیلم نکو داشت استاد آشتیانی سال 78

مشهد دانشکده الهیات فردوسی

سخنرانان آقایان

دکتر محقق داماد

دکتر داوری

دکتر فرید زاده

مصاحبه ها

استاد دانشمند دکتر ابراهیمی دینانی

دکتر یحیی بنو (ره)

استادحسینی شریف«ملایی»