فیلم نکو داشت استادعلامه سید جلال الدین آشتیانی در سال 78 دانشکده الهیات مشهد

فیلم نکو داشت استاد آشتیانی سال 78

مشهد دانشکده الهیات فردوسی

سخنرانان آقایان

دکتر محقق داماد

دکتر داوری

دکتر فرید زاده

مصاحبه ها

استاد دانشمند دکتر ابراهیمی دینانی

دکتر یحیی بنو (ره)

استادحسینی شریف«ملایی»